Protein powder -- Harmonized Protein, Vanilla macronutrients
Protein powder -- Harmonized Protein, Vanilla macros:

In 1g of Protein powder -- Harmonized Protein, Vanilla
0.8g protein
0.07g carb
0.02g fat
3.62 calories

Back to proteins